Fourth International Conference for young mathematicians on Differential Equations and Applications ded. to Ya. B. Lopatinskii

Wednesday, November 14, 2012 - 6:00pm to Saturday, November 17, 2012 - 5:59pm

Conference sections: general theory of boundary value problems; nonlinear boundary value problems; operator methods; mathematical physics; ordinary differential equations and dynamic systems; applications of differential equations. The word “young” in the title means a general direction of the conference and its mathematical school form but doesn’t mean any age limitations for the participants.
Official languages: English, Ukrainian, Russian. Programm committee: B.V.Bazaliy,Yu.M.Berezanskii,V.P.Burskii,Ya.M.Dymarskii,G.Eskin, M.L.Gorbachuk,E.Ya.Khruslov,V.A.Ilyin,M.I.Ivanchov,N.D.Kopachevsky,A.M.Kovalev,A.A.Kovalevskii,A.I.Kozhanov,E.I.Moiseev,L.Nirenberg, B.Yo.Ptashnyk,V.V. Puhnachev,F.S.Rofe-Beketov,A.M.Samoilenko,A.P.Soldatov,V.I.Storozhev,N.N.Uraltseva,M.Yo.Vishik,A.E.Shishkov,V.V.Zharinov.

Venue: 
Donetsk National University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, 83155, Ukraine.
Categorisation

User login